Een directiebeoordeling of een managementreview is een verplicht onderdeel van veel ISO normen. U kunt daarbij denken aan de ISO 9001, ISO 14001 en de ISO 27001. Binnen paragraaf 9.3 in de ISO 9001 norm wordt ondermeer het volgende over de directiebeoordeling gezegd:

De directie moet met geplande tussenpozen het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie beoordelen. Dit om de continue geschiktheid, toereikendheid, doeltreffendheid en afstemming met de strategische richting van de organisatie te bewerkstelligen.


Dat betekent dat u de beoordeling moet plannen. Meestal wordt de directiebeoordeling jaarlijks of per kwartaal uitgevoerd. Let op dat ook de afstemming met de strategische richting van de organisatie onderdeel is van het managementreview. Je kunt dit mooi opvangen door ook de eventuele wijzigingen van de context van de organisatie als onderdeel van het managementreview op te nemen.

De output van het management review moet echt heel concreet zijn. Maak de acties SMART; specifiek, meetbaar, actueel en tijdsgebonden.

Een directiebeoordeling is dus een terugblijk (meestal een jaar) om te controleren hoe het is gegaan met het (kwaliteits)managementsysteem. Dit met als doel daar van te leren en deze leerpunten als concrete acties weg te zetten voor de volgende periode.

Voorbeelden van onderwerpen die binnen een directiebeoordeling behandelt worden.

Meestal begin je een directiebeoordeling met het in hoofdlijnen schetsen van de afgelopen periode  Wat is er gebeurd wat de moeite van het vertellen waard is? Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verhuizing, sterke wisseling in personeelsbestand etc. Daarna geef je aan wat de status is van de maatregelen die uit het vorige managementreview zijn gekomen. Zijn ze doorgevoerd of niet. Zo ja, zijn de maatregelen ook effectief?

Een ander onderwerp wat altijd aan de orde komt zijn de interne audits. Maak niet de fout om hier inhoudelijk al te sterk op in te gaan. Het gaat hier om het proces van intern auditen. Is de planning gerealiseerd? Zijn de rapportages opgevolgd? Hoeveel maatregelen zijn er uit naar voren gekomen? Hoe staat het daarmee.

Wil jij ook een hele goede directiebeoordeling maken? Kijk dan eens bij onze online cursus. Daar leer je in korte tijd om een effectieve directiebeoordeling op te stellen en op te volgen.

Artikelen in Wat is een directiebeoordeling?